Header Ads

माता लक्ष्मी वंदना । Mata Laxhmi Vandana And Prathana

माता लक्ष्मी वंदना          


laxhmi mata vandana,laxhmi mata prathana

ॐ नमो भगवते नमः 

नमस्तेऽस्तु       महामाये      श्रीपीठे    सुरपूजिते ।


शंखचक्र    गदाहस्ते    महालक्ष्मी     नमोऽस्तुते ।।


    नमस्ते        गरुड़ारुढ़े    कोलासुरभयङकरि  ।    


सर्वपाप   हरे    देवि    महालक्ष्मी    नमोस्तु   ते ।।

   सर्वज्ञे    सर्ववरदे    सर्व    दुष्ट    भयङकरि   ।    

  

सर्वदुःख   हरे     देवि    महालक्ष्मी    नमोस्तु   ते ।। 

सिद्धि  बुद्धि  प्रदे  देवि  भक्ति  मुक्तिप्रदायिनि ।


मन्त्रमूर्ते   सदा   देव   महालक्ष्मी   नमोस्तु    ते ।।


  आघन्तरहिते       देवि     आघशक्ति   महेश्वरि   ।   


योगजे  योग   सम्भूते   महालक्ष्मी   नमोस्तु   ते ।।


      स्थूल    सूक्ष्म   महारौद्रे    महाशक्ति  महोदरे  ।   

  
     महापाप  हरे    देवि  महालक्ष्मी  नमोस्तु   ते   ।। 
   

  

पद्मासनस्थिते     देवि      परबह्रमस्वरूपिणी   ।


परमेशि     जगन्मातर्महालक्ष्मी    नमोस्तु    ते   ।।


श्वेताम्बर    धरे       देवि     नानालङकारभूषिते ।


  जगत्स्थित   जगन्मातर्महालक्ष्मी   नमोस्तु   ते ।।


महालक्ष्म्यष्टकं    स्तोत्रमं    यः    पठेद्भक्तिमान्नर ।


सर्व    सिद्धिमवाप्रोति  राज्यं   प्राप्नोति  सर्वदा  ।।


एककाले     पठेनित्यं     महापाप    विनाशनम्  ।


 द्विकालं  यः   पठेनित्यं   धनधान्य   समन्वितः  ।।
त्रिकालं    यः    पठेनित्यं   महाशत्रुविनाशनम्  ।


महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं    प्रसन्ना    वरदा    शुभा ।।

                              यह भी पढ़े : श्री गणेश वंदना 


No comments